Zmluvy

 


 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 8. 2019

Zmluva o dielo

222019

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

Janičková Ivana

Obec Kravany

1. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04261

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Obec Kravany

Fond na podporu umenia

26. 7. 2019

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

16

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

18. 7. 2019

Sponzorská zmluva

212019

350,00 EUR Tristopäťdesiat €

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, s. r. o.

Obec Kravany

15. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí príspevku zo zisku z minulých rokov

202019

200,00 EUR Dvesto €

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Obec Kravany

26. 6. 2019

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

192019

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

14. 6. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

N20160329005D01

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

12. 6. 2019

Zmluva o nájme reklamnej plochy

18/2019

100,00 EUR Jedensto €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12. 6. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2028976241

29,00 EUR Dvadsaťdeväť €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

6. 6. 2019

Sponzorská zmluva

172019

1 000,00 EUR Jedentisíc €

PRO POPULO Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

6. 5. 2019

Poistná zmluva

9289000292

73,08 EUR Sedemdesiattri € 08/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

26. 4. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/68

1 387,80 EUR Jedentisíctristoosemdesiatsedem € 80/100

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

24. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39250

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

9. 4. 2019

Zmluva o dielo

162019

22 497,39 EUR Dvadsaťdvatisícštyristodeväťdesiatsedem € 40/100

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

28. 3. 2019

Kúpna zmluva

152019

2 150,00 EUR Dvetisícstopäťdesiat €

Pavličko Adrián

Obec Kravany

21. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

142019

120,00 EUR jedenstodvadsať €

Martin Ščuka

Obec Kravany

21. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

132019

60,00 EUR Šesťdesiat €

Martin Ščuka

Obec Kravany

5. 3. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

122019

Nula €

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

5. 3. 2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

112019

685,28 EUR Šesťstoosemdesiaťpäť € 28/100

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

20. 2. 2019

Nájomná zmluva

102019

27,00 EUR Dvadsaťsedem €

Michlík Ivan

Obec Kravany

13. 2. 2019

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

Nula €

NATUR-PACK, a. s.

Obec Kravany

13. 2. 2019

Zámenná zmluva na nehnuteľnosti

92019

Nula €

Barilla Štefan, Barillová Anna

Obec Kravany

13. 2. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2019000058

103,16 EUR Jedenstotri € 16/100

Mesto Košice

Obec Kravany

13. 2. 2019

Dodatok k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS

Dodatok č.1 k Dohode č. 18/36/052/267

Nula €

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

12. 2. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Pracovnú zdravotnú službu

62019

Nula €

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 426-450 z 455