Navigácia

Obsah

Zásady o odmeňovaní poslancov

Zásady o odmeňovaní poslancov Stiahnuté: 27x

Rok 2023

VZN č.1/2023, ktorým sa dopĺňa VZN č.6/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach Stiahnuté: 28x

Rok 2022

VZN č.1/2022 Stiahnuté: 80x

VZN č.2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Stiahnuté: 52x

VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stiahnuté: 55x

VZN č.4/2022 o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda na území obce Stiahnuté: 67x

VZN č.5/2022 dodatok č.1 k VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Stiahnuté: 67x

VZN č.6/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach Stiahnuté: 30x

VZN č.7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce Stiahnuté: 29x

VZN č.8/2022 -dodatok č.2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 28x

VZN č.9/2022-dodatok č.1 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zriadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 35x

Rok 2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 125x

VZN č.2/2021 Stiahnuté: 126x

VZN č.3/2021 Stiahnuté: 140x

VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 101x

VZN č.5/2021 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 102x

VZN č.6/2021 o financovaní v školstve a školských zariadeniach Stiahnuté: 84x

Rok 2020

VZN č.1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole zriadenej obcou Stiahnuté: 254x

VZN č.2/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 273x

VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Stiahnuté: 282x

Stránka