Navigácia

Obsah

Rok 2020

VZN č.1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole zriadenej obcou Stiahnuté: 206x

VZN č.2/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou Stiahnuté: 229x

VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Stiahnuté: 242x

VZN č.5/2020 o financovaní Materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Stiahnuté: 225x

VZN č.6/2020 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 197x

VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kravany Stiahnuté: 222x

VZN č.7/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 208x

VZN č.8/2020 o miestnych daniach na území obce Kravany Stiahnuté: 134x

VZN č.9/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Kravany Stiahnuté: 178x

rok 2021

VZN rok 2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 89x

VZN č.2/2021 Stiahnuté: 90x

VZN č.3/2021 Stiahnuté: 95x

VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 70x

VZN č.5/2021 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 73x

VZN č.6/2021 o financovaní v školstve a školských zariadeniach Stiahnuté: 57x

VZN rok 2022

VZN č.1/2022 Stiahnuté: 49x

VZN č.2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Stiahnuté: 26x

VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stiahnuté: 23x

VZN č.4/2022 o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda na území obce Stiahnuté: 32x

VZN č.5/2022 dodatok č.1 k VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Stiahnuté: 36x

Stránka