Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2021

Dodatok k poistnej zmluve

1

81,00 EUR Osemdesiatjeden €

UNIQA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

18.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3211052

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

10.05.2021

Kúpna zmluva

112021

610,00 EUR Šesťstodesať €

Branislav Ovšonka

Obec Kravany

05.05.2021

Mandátna zmluva

122021

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat €

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Kravany

04.05.2021

Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva

112021

Nula

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Kravany

04.05.2021

Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČOSB podnikateľské konto

122021

Nula

Československá obchodná banka, a. s.

Obec Kravany

26.04.2021

Poistná zmluva

9302497301

113,52 EUR Jedenstotrinásť € 52/100

Groupama poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

16.04.2021

Zmluva o dielo

92021

4 560,00 EUR Štyritisícpäťstošesťdesiat €

PROARCH, s. r. o.

Obec Kravany

17.03.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke

1

Nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kravany

17.03.2021

Kúpna zmluva

82021

572,50 EUR Päťstosedemdesiatdva € 50/100

Palguta Štefan

Obec Kravany

02.03.2021

Kúpna zmluva

72021

300,00 EUR Tristo €

Obec Batizovce

Obec Kravany

23.02.2021

Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

42021

Nula €

NATUR-PACK, a. s.

Obec Kravany

09.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie r rozpočtu obce Kravany

32021

3 800,00 EUR Tritisícosemsto €

Obecný futbalový klub Kravany

Obec Kravany

09.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie r rozpočtu obce Kravany

42021

1 000,00 EUR Jedentisíc €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

29.01.2021

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

62021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

Tapšák Eduard

Obec Kravany

22.01.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom funkcie

8100078886

162,00 EUR Jedenstošesťdesiatdva €

UNIQA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

22.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

12021

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

22.01.2021

Kúpna zmluva

52021

465,00 EUR Štyristošesťdesiatpäť €

Jasenčák Michal

Obec Kravany

15.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kravany

22021

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

13.01.2021

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

18

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

422020

Nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kravany

02.12.2020

Zmluva o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty-Komerčnej

412020

Nula €

Slovenská pošta, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12021

9 000,00 EUR Deväťtisíc €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

23.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

402020

95,29 EUR Deväťdesiatpäť € 29/100

Mesto Svit

Obec Kravany

23.11.2020

Zmluva o poskytnutí podpory

14711608U01

2 370 078,00 EUR Dva milióny tristosedemdesiattisícsedemdesiatosem €

Environmentálny fond

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: