Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Kravany

Sídlo prevádzkovateľa: Kravany 111, 059 18  Kravany

Email: kravany@obeckravany.sk

Telefón: +421 52/7782197

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: info@zodpovednaosoba.eu 

Telefón:  +421 911 794 174

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

 

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie http://info.zodpovednaosoba.eu/