Správne poplatky

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 v znení neskorších predpisov predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov napr:

Vystavenie potvrdenia o pobyte: € 5,-
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise: € 2,-/podpis
Osvedčenie odpisu - fotokópie: € 2,-/strana

Žiadosť o stavebné povolenie

 • Rodinný dom novostavba: € 50,-
 • Rodinný dom prístavba, nadstavba: € 50,-
 • Rekreačné chaty do 25m2: € 25,-
 • Rekreačné chaty nad 25m2: € 50,-
 • Garáž: € 30,-

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia: € 30,-
Žiadosť o kolaudáciu stavby: € 50,-
Žiadosť o odstránenie stavby: € 20,-
Žiadosť o zmenu užívania stavby: € 20,-
Ohlásenie drobnej stavby: € 10,-

Vydanie rybárskeho lístka

 • € 1,50/týždeň
 • € 3,-/mesiac
 • € 7,-/ rok
 • € 17,-/ trojročný

Žiadosť o výrub drevín: € 10,-

Obecný úrad poskytuje aj tieto služby:

 • Kopírovanie čiernobielo € 0,10/strana
 • Kopírovanie farebne € 0,20/strana