Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce Kravany

 

Michlík Jozef

 

    Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

   Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

     Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

   Starosta Obce Kravany v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Jozefa Zmoka zastupovaním starostu odo dňa 25.01.2019.

    Starosta Obce Kravany dňa 16.09.2021 odvolal zástupcu starostu Jozefa Zmoka a zastupovaním starostu poveril poslanca Jozefa Michlíka odo dňa 17.09.2021.

    Starosta obce Kravany v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu starostu obce v súlade s okruhom činností, ktoré má zástupca starostu obce vykonávať na základe písomného poverenia starostom obce určil odmenu zástupcu starostu obce vo výške € 50,- mesačne.