Navigácia

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kravany

Typ: ostatné
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Kravany 1.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

   Obec Kravany na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.85/2017 z 19.6.2017 v súlade s §9a odst. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to  :

1) novovytvorenú parcelu KN-C parc.č.4764/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35m2 odčlenenú geometrickým plánom č.10/2019 zo dňa 25.2.2019, ktorý vyhotovil GEOPLAN Ing. Pavol Basarík  ul. Ľ. Svobodu 4885/91, Poprad, úradne overený dňa 24.4.2019 Okresným úradom, odbor katastrálny pod.č.61-251/19, od parcely KN-C č. 4764 ostatné plochy, ktorá je vo vlastníctve obce v celosti zapísaná na LV č.1 k. ú. Kravany.

     Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti majú byť Ing. Daniel Janík, Mládeže č.2352/28, Poprad a manželka Mgr. Alena rod. Liptáková, Kravany 214.

Dôvod zámeru predaja:

     Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že priľahlý pozemok parcela KN-C č. 53/2, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov a  nie je možné zo strany obce tento pozemok, ktorý je predmetom predaja samostatne a účelne využívať. Predmetným zámerom predaja nie sú dotknuté oprávnené  záujmy obce.

     Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

V Kravanoch, dňa 12.06.2019

 

                                                                                         Igor Gavalier
                                                                                        starosta obce


Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2019 14:50
Autor: Správca Webu