Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 v znení neskorších predpisov predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov napr:

Vystavenie potvrdenia o pobyte 5€
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise 1,50€/podpis
Osvedčenie odpisu -fotokópie 1,50€/strana

Žiadosť o stavebné povolenie:
- Rodinný dom novostavba 50 €
- Rodinný dom -prístavba, nadstavba 23 €
- Rekreačné chaty do 25m2 25 €
- Rekreačné chaty nad 25m2 50 €
- Garáž 30 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia: 30 €
Žiadosť o kolaudáciu stavby: 35 €
Žiadosť o odstránenie stavby 20 €
Žiadosť o zmenu užívania stavby 30 €
Ohlásenie drobnej stavby 10 €
Ohlásenie jednoduchej stavby 20 €

Vydanie rybárskeho lístka:
- 1,50 €/týždeň
- 3 €/mesiac
- 6,50€/ rok
- 16,50€/ trojročný

Žiadosť o výrub drevín 10 €

Obecný úrad poskytuje aj tieto služby:

Kopírovanie jednostranne 0,10 €
Kopírovanie obojstranne 0,20 €
Faxovanie 0,33 €